Login
Main menu

pure energy.

Slitevind AB (publ) 
Slitevind AB (publ) grundades 1992 i Slite på Gotland som ett av pionjärbolagen inom svensk vindkraft. Vid ingången av 2015 hade bolaget ca 75 GWh årlig produktion med parker på Gotland, Öland och i Skåne. Bolagets långsiktiga målsättning är att till utgången av 2020 öka produktion till 150 GWh.

Handel med bolagets aktie  Bolagets aktie är listad för handel på Alternativa aktiemarknaden sedan 2015-08-19. Handel sker en gång i månaden och aktuell handelsperiod är 2016-11-09 tom 2016-11-14. För beskrivning av Alternativa aktiemarknadens handelsmodell,klicka gärna här. Om Du har frågor gällande aktien eller handelsförfarandet kontakta gärna Alternativa på telefon 08-673 17 90 eller via e-post till info@alternativa.se

Aktuellt Den 14 juli 2016 höll Slitevind Samrådsmöte i Hellvis byggdegård mellan 17.30-19.30. Synpunkter togs emot fram till den 15 augusti 2016.
Annons samråd, Fotomontage, Ljudlayout , Samrådsunderlag Smöjen och Samrådsmöte.

bild4
Kräklingbo 2 
Under vår och sommar uppfördes ett nytt vindkraftverk på östra Gotland i Kräklingbo. Den 29 september togs Kräklingbo 2 över och är sedan dess i full drift. Vindkraftverket är en Enercon E92, 2MW, tornhöjd 104m. Slitevind AB äger 35% av turbinen som beräknas producera totalt ca 7 GWh på årsbasis. Detta kompletterar den redan tidigare investeringen om 35% i Kräklingbo 1 som Slitevind AB (publ) genomförde hösten 2015.

Kommuniké från årsstämman i Slitevind AB (publ)

Slitevind AB (publ) höll den 29 juni 2016 årsstämma på Tofta Strandpensionat under ordförandeskap av Christina Bellander. VD Jonas Dahlström höll efter stämman ett anförande till aktieägarna, där han beskrev bolagets arbete under verksamhetsåret 2015.

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar och beslutade att disponera till förfogande stående vinstmedel och fria fonder enligt styrelsens förslag. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Årsstämman beslutade att bolagets styrelse ska bestå av fem stämmovalda ledamöter med tre suppleanter. Stämman beslutade omval av Christina Bellander, Fredrik Lindahl, Bo Ahlkvist, Kristoffer Exander och Jonas Dahlström.´Till suppleanter valdes Per- Anders Croon, Geir Överland och Carl-Olov Lindahl. Anders Andersson omvaldes som revisor och Roger Mirchandani som revisorsuppleant.

Det beslutades att gränserna i bolagsordningen för aktiekapital skall vara lägst 20.000.000 kr och högst 80.000.000 kr samt att antalet aktier skall vara lägst 2.000.000 st och högst 8.000.000 kr.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler innebärande att högst 1 250 000 st nya aktier kan komma att utges i Bolaget. Emission kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.

För ytterligare information kontakta gärna VD Jonas Dahlström på telefon 070-228 44 04.

 Styrelsen i Slitevind AB (publ)

vkraft 180

Markägare

Är du en lokal markägare som vill vara en del av ett framgångsrikt projekt? Hör då av dig till oss.
Tillsammans tar vi fram ett avtal som passar dig bäst. När detta är klart börjar vi projekteringsarbetet med en gång.
Det inledande projekteringsarbetet och dess kostnader står givetvis Slitevind för.
Du kan känna dig trygg och säker med Slitevind då vi erbjuder dig som markägare en garanterad årlig inkomst.

Styrelsen

Styrelsen består av följande personer:
Christina Bellander (Ordförande), Fredrik Lindahl, Per-Anders Croon, Bo Ahlqvist, Jonas Dahlström (VD), Geir Överland och Kristoffer Exander. Suppleanter Carl-Olov Lindahl, Verner Nimland och Geir Skoglund.

 

Euroclear registreringen

euroclear logo
Euroclear registreringen är nu genomförd. Den aktieägare som inte ser aktierna i sin depå eller VP-konto ombeds kontakta bolaget för eventuellt behov av kompletterande registreringsuppgifter. Efter genomförd nyemission kommer aktien anslutas till Alternativa aktiemarknaden med första handelsvecka beräknad till augusti månad.