Login
Main menu

pure energy.

Slitevind AB (publ) 
Bolaget grundades 1992 i Slite på Gotland som ett av pionjärbolagen inom svensk vindkraft. Vid ingången av 2015 hade bolaget ca 75 GWh årlig produktion med parker på Gotland, Öland och i Skåne. Bolagets långsiktiga målsättning är att till utgången av 2020 öka produktion till 150 GWh.Handel med bolagets aktie  Bolagets aktie är listad för handel på Alternativa aktiemarknaden sedan 2015-08-19. Handel sker en gång i månaden och aktuell handelsperiod är 2016-05-11 tom 2016-05-16. För beskrivning av Alternativa aktiemarknadens handelsmodell, klicka gärna här. Om Du har frågor gällande aktien eller handelsförfarandet kontakta gärna Alternativa på telefon 08-673 17 90 eller via e-post till info@alternativa.se

 

Läs mer om oss 

 

Försäljning av Vindkraft Nord AS genomförd
Slitevind AB (publ) har avyttrat ägandet i Vindkraft Nord AS inklusive ägarandelen i Andmyran Vindpark AS. Affären ger ett positivt kassaflöde om ca 14 MSEK men resulterar i en realisationsförlust om ca 37 MSEK som kommer belasta resultatet för 2015. Justerat eget kapital uppgår per 2015-12-31 till ca 115 MSEK, att jämföras med ca 125 MSEK per 2014-12-31. Bolagets strategi är sedan drygt ett år att fokusera på produktion och försäljning av el och elcertifikat. Vindkraft Nord AS är inriktat mot projektutveckling, försäljningen av den norska verksamheten är därför helt i linje med Bolagsets stratgi. Kassatillskottet om 14 MSEK kommer användas till investeringar i ytterligare produktionskapacitet. Helår 2015 producerade Bolaget 94.8 GWh jämfört med 74.3 GWh under 2014, den långsiktiga målsättningen är att nå en årsproduktion om 150 GWh.

 

Försäljning av Vindkraft Nord 

bild4Nyinvestering ca 60GWh 
Slitevind AB (publ) har ingått avtal med Samkraft AB om förvärv av 10 vindkraftverk med sammanlagt 20MW installerad effekt och en normalårsproduktion om drygt 60GWh. Investeringen sker till en attraktiv prisnivå och finansieras till ca 65 % med banklån. Bolagets bedömning är att motsvarande låga investeringskostnad normalt endast kan uppnås i mycket stora projekt. Förvärvet inkluderar vissa prissärkingar och kommer att generera ett positivt kassaflöde också vid nuvarande låga nivåer på el- och elcertifikat. Bolaget planerar för att genomföra affären tillsammans med en identifierad partner men har även beredskap för att långsiktigt äga samtliga 10 nämnda vindkraftverk. Tillträdet är planerat till månadsskiftet april/maj och ytterligare information följer när diskussionerna med investeringspartner och detaljer kring tillträdet färdigställts. Visby 2016-04-23

Genomförda investeringar

Kommuniké från årsstämman i Slitevind AB (publ)

Slitevind AB (publ) höll den 29 juni 2015 årsstämma på Tofta Strandpensionat under ordförandeskap av Per Anders Croon. VD Jonas Dahlström höll efter stämman ett anförande till aktieägarna, där han beskrev bolagets arbete under verksamhetsåret 2014.

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar och beslutade att disponera till förfogande stående vinstmedel och fria fonder enligt styrelsens förslag. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Årsstämman beslutade att bolagets styrelse ska bestå av sju stämmovalda ledamöter med 3 suppleanter. Stämman beslutade omval av Geir Överland, Fredrik Lindahl, Bo Ahlkvist, Jonas Dahlström och Per Anders Croon samt nyval av Christina Bellander och Kristoffer Exander. Till suppleanter omvaldes Geir Skoglund och Carl-Olov Lindahl och Verner Nimland genom nyval. Anders Andersson omvaldes som revisor och Roger Mirchandani som revisorsuppleant. 

Stämman beslutade om en riktad emission till 9119 Enterprise AB om 300 000 aktier till teckningskurs 40 kronor med teckningstid 7-9 juli 2015.

Stämman beslutade om en företrädesemission om totalt 254 750 aktier till kursen 40 kronor med teckningstid 7-28 juli 2015.

Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma fatta beslut om nyemission av högst 150 000 aktier i bolaget med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.

För ytterligare information kontakta gärna VD Jonas Dahlström på telefon 070-228 44 04.

 Styrelsen i Slitevind AB (publ)

vkraft 180

Markägare

Är du en lokal markägare som vill vara en del av ett framgångsrikt projekt? Hör då av dig till oss.
Tillsammans tar vi fram ett avtal som passar dig bäst. När detta är klart börjar vi projekteringsarbetet med en gång.
Det inledande projekteringsarbetet och dess kostnader står givetvis Slitevind för.
Du kan känna dig trygg och säker med Slitevind då vi erbjuder dig som markägare en garanterad årlig inkomst.

Styrelsen

Styrelsen består av följande personer:
Christina Bellander (Ordförande), Fredrik Lindahl, Per-Anders Croon, Bo Ahlqvist, Jonas Dahlström (VD), Geir Överland och Kristoffer Exander. Suppleanter Carl-Olov Lindahl, Verner Nimland och Geir Skoglund.

Euroclear registreringen

euroclear logoEuroclear registreringen är nu genomförd. Den aktieägare som inte ser aktierna i sin depå eller VP-konto ombeds kontakta bolaget för eventuellt behov av kompletterande registreringsuppgifter. Efter genomförd nyemission kommer aktien anslutas till Alternativa aktiemarknaden med första handelsvecka beräknad till augusti månad.