Login
Main menu

pure energy.

Slitevind AB (publ) 
Slitevind AB (publ) grundades 1992 i Slite på Gotland som ett av pionjärbolagen inom svensk vindkraft. Vid ingången av 2015 hade bolaget ca 75 GWh årlig produktion med parker på Gotland, Öland och i Skåne. Bolagets långsiktiga målsättning är att till utgången av 2020 öka produktion till 150 GWh.

Handel med bolagets aktie  Bolagets aktie är listad för handel på Alternativa aktiemarknaden sedan 2015-08-19. Handel sker en gång i månaden och aktuell handelsperiod är 2016-10-12 tom 2016-10-17. För beskrivning av Alternativa aktiemarknadens handelsmodell, klicka gärna här. Om Du har frågor gällande aktien eller handelsförfarandet kontakta gärna Alternativa på telefon 08-673 17 90 eller via e-post till info@alternativa.se


Aktuellt Den 14 juli 2016 höll Slitevind Samrådsmöte i Hellvis byggdegård mellan 17.30-19.30. Synpunkter togs emot fram till den 15 augusti 2016.
Annons samråd, Fotomontage, Ljudlayout , Samrådsunderlag Smöjen och Samrådsmöte.

 

 

 

 

 

 

Försäljning av Vindkraft Nord AS genomförd
Slitevind AB (publ) har avyttrat ägandet i Vindkraft Nord AS inklusive ägarandelen i Andmyran Vindpark AS. Affären ger ett positivt kassaflöde om ca 14 MSEK men resulterar i en realisationsförlust om ca 37 MSEK som kommer belasta resultatet för 2015. Justerat eget kapital uppgår per 2015-12-31 till ca 115 MSEK, att jämföras med ca 125 MSEK per 2014-12-31. Bolagets strategi är sedan drygt ett år att fokusera på produktion och försäljning av el och elcertifikat. Vindkraft Nord AS är inriktat mot projektutveckling, försäljningen av den norska verksamheten är därför helt i linje med Bolagsets stratgi. Kassatillskottet om 14 MSEK kommer användas till investeringar i ytterligare produktionskapacitet. Helår 2015 producerade Bolaget 94.8 GWh jämfört med 74.3 GWh under 2014, den långsiktiga målsättningen är att nå en årsproduktion om 150 GWh.

 

Försäljning av Vindkraft Nord 

bild4 Optionsavtal avseende försäljning av halva Samkraftförvärvet 
Enligt tidigare meddelande från 2016-04-23 har Slitevind AB (publ) förvärvat 10 st vindkraftverk från Samkraft AB. Förvärvet omfattar bolaget Samkraft Grännsjön AB, som äger 5 st Vestas V90 i Nordanstig kommun och 2 st Enercon E82 maskiner vid Vettåsen i Sandvikens kommun, samt bolaget Samkraft Långberget AB som äger 3 st Vestas V90 i Bollnäs kommun. Total årlig produktion uppgår till drygt 60 GWh och investering räknat på skuldfri bas uppgår till knappt 170 mkr. Tillgångarna tillträdes 29 april och avtal har senare tecknats med potentiell partner som ger denne rätt att givet vissa förutsättningar förvärva 50% av aktierna i ägarbolagen till de 10 förvärvade vindkraftverken. Tillsvidare redovisas därför endast 50% av den tillkommande produktionen vid Slitevinds månatliga produktionsrapportering. Förvärvade maskiner omfattas av vissa prissäkringar och kommer att generera ett positivt kassaflöde också vid nuvarande låga nivåer på el- och elcertifikat. 

Genomförda investeringar

Kommuniké från årsstämman i Slitevind AB (publ)

Slitevind AB (publ) höll den 29 juni 2016 årsstämma på Tofta Strandpensionat under ordförandeskap av Christina Bellander. VD Jonas Dahlström höll efter stämman ett anförande till aktieägarna, där han beskrev bolagets arbete under verksamhetsåret 2015.

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar och beslutade att disponera till förfogande stående vinstmedel och fria fonder enligt styrelsens förslag. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Årsstämman beslutade att bolagets styrelse ska bestå av fem stämmovalda ledamöter med tre suppleanter. Stämman beslutade omval av Christina Bellander, Fredrik Lindahl, Bo Ahlkvist, Kristoffer Exander och Jonas Dahlström.´Till suppleanter valdes Per- Anders Croon, Geir Överland och Carl-Olov Lindahl. Anders Andersson omvaldes som revisor och Roger Mirchandani som revisorsuppleant.

Det beslutades att gränserna i bolagsordningen för aktiekapital skall vara lägst 20.000.000 kr och högst 80.000.000 kr samt att antalet aktier skall vara lägst 2.000.000 st och högst 8.000.000 kr.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler innebärande att högst 1 250 000 st nya aktier kan komma att utges i Bolaget. Emission kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport.

För ytterligare information kontakta gärna VD Jonas Dahlström på telefon 070-228 44 04.

 Styrelsen i Slitevind AB (publ)

vkraft 180

Markägare

Är du en lokal markägare som vill vara en del av ett framgångsrikt projekt? Hör då av dig till oss.
Tillsammans tar vi fram ett avtal som passar dig bäst. När detta är klart börjar vi projekteringsarbetet med en gång.
Det inledande projekteringsarbetet och dess kostnader står givetvis Slitevind för.
Du kan känna dig trygg och säker med Slitevind då vi erbjuder dig som markägare en garanterad årlig inkomst.

Styrelsen

Styrelsen består av följande personer:
Christina Bellander (Ordförande), Fredrik Lindahl, Per-Anders Croon, Bo Ahlqvist, Jonas Dahlström (VD), Geir Överland och Kristoffer Exander. Suppleanter Carl-Olov Lindahl, Verner Nimland och Geir Skoglund.

Euroclear registreringen

euroclear logoEuroclear registreringen är nu genomförd. Den aktieägare som inte ser aktierna i sin depå eller VP-konto ombeds kontakta bolaget för eventuellt behov av kompletterande registreringsuppgifter. Efter genomförd nyemission kommer aktien anslutas till Alternativa aktiemarknaden med första handelsvecka beräknad till augusti månad.